ورود |  خدمات | رویدادها | سوالات متداول 
Logo
   
فاتحین صنعت شریف > کامپیوترهای Embedded > Embedded modules > EBX

Embedded Computer دارای شاخه های مختلفی می باشد که در این بخش که مربوط به شاخه  EBXمی باشد سه نوع محصول وجود دارد که در زیر به اجمال به آن پرداخته شده است توضیحات تکمیلی هریک از این قطعات در لینک مربوط به آنها به صورت کامل آمده است :

MSEBX800

MSEBX800

MSEBX855

 

MSEBX855

MSEBX945/P

MSEBX945