آزمایشگاه های سازگاری

  • آزمایشگاه سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)

در این آزمایشگاه اثرات پارازیتیک محیط بر یک دستگاه و دستگاه بر محیط اندازه گیری می شود. بدیهی است

که نه دستگاه باید تحت اثرات نویز محیط از حالت صحیح خود خارج شود و نه نویزهای تولید شده توسط دستگاه عملکرد

تجهیزات دیگر در محیط را تخریب نماید. این آزمایشگاه خود به چهار بخش مجزا تقسیم می شود: Industrial، Automotive، Medical و Telecommunication

آزمون های سازگاری الکترومغناطیسی (آزمونهای گسیلشی و مصونیت) قابل انجام بر کلیه تجهیزات

فناوری اطلاعات و مخابراتی،صنعتی، تحقیقاتی، الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی، لوازم برقی خانگی، تجهیزات پزشکی و غیره می باشند.

آزمایشگاه های سازگاری
آزمایشگاه EMP-Tronic کشور سوئد (آزمایشگاه های سازگاری)

  • آزمایشگاه نرخ جذب ویژه (SAR)

انرژی الکترومغناطیسی ناشی از تشعشعات دستگاه‌های رادیویی توسط بافت‌های بدن قابل جذب بوده و

در صورتی که مقدار آن از حدود معینی فراتر رود ممکن است موجبات وارد آمدن صدمات جدی بر بافت‌های در معرض تشعشع شود.

این مسأله در مورد کاربران دائمی این سیستم‌ها بسیار حادتر است.

  از این رو تعیین دقیق میدان‌های الکترومغناطیسی در محیط و حدود انرژی الکترومغناطیسی جذب شده مجاز در

بافت زنده و روش اندازه‌گیری نرخ جذب ویژه (SAR) کلیه دستگاه‌های رادیویی ثابت و متحرک و

سایرسیستم‌های الکترومغناطیسی که ممکن است در مجاورت بدن انسان به کار گرفته شوند، ضرورت پیدا می‌کند.

  در این راستا مسأله بهداشت الکترومغناطیسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود.

  مسأله بهداشت الکترومغناطیسی شاخه‌ای از دانش است که به بررسی میزان تشعشع مجاز و

استانداردهای مربوط به سلامت شهروندان در محیط‌های مملو از امواج الکترومغناطیسی می‌پردازد.

یک مثال روزمره از مکانیزم اثر امواج الکترومغناطیسی بر بافت‌های زنده، گرم شدن بافت‌های مغز بر اثر صحبت مداوم

با تلفن همراه است. به دلیل اهمیت امر و درگیری اکثر آحاد جامعه با این مکانیزم، لازم است اقدام به احداث آزمایشگاه تحقیقاتی و

تایید نمونه SAR و خریدتجهیزات  اندازه‌گیرینرخجذبویژهبافت‌هایانسانیدرمعرضتابشامواجتلفنهمراهنمود.

SAR

SAR مخفف (Specific Absorption Ratio) به معنی نرخ جذب ویژه است که بیانگر میزان انرژی

جذب شده توسط بافت برحسب وات بر کیلوگرم است. استانداردهای موجود یک بیشینه برای SAR بافت‌های

مختلف انسان قائل شده‌اند که تجاوز از این بیشینه می‌تواند برای بافت مورد نظر بسیار خطرناک باشد.

در آزمایشگاه SAR با استفاده از یک ربات پیشرفته، انواع فانتوم‌ها و مایع‌های شبیه‌ساز می‌توان SAR ناشی

از انواع تشعشع‌گرهای امواج الکترومغناطیسی به خصوص دستگاه تلفن همراه را بر انواع بافت‌های

انسانی اندازه‌گیری و با استانداردهای موجود تطبیق داد.برای اندازه‌گیری SAR ناشی از گوشی

تلفن همراه یک سیستم شبیه‌ساز BTS جهت برقراری ارتباط دائم و مستمر با گوشی لازم است.

آزمایشگاه های سازگاری

آزمایشگاه SAR– موسسه تحقیقاتی SAR آلمان

آزمایشگاه های سازگاری

مطالب ما را در صفحه های اجتماعی به اشتراک بگذارید