• آزمایشگاه سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)

در این آزمایشگاه اثرات پارازیتیک محیط بر یک دستگاه و دستگاه بر محیط اندازه گیری می شود. بدیهی است که نه دستگاه باید تحت اثرات نویز محیط از حالت صحیح خود خارج شود و نه نویزهای تولید شده توسط دستگاه عملکرد تجهیزات دیگر در محیط را تخریب نماید. این آزمایشگاه خود به چهار بخش مجزا تقسیم می شود: Industrial، Automotive، Medical و Telecommunication آزمون هاي سازگاري الکترومغناطيسي (آزمونهای گسیلشی و مصونیت) قابل انجام بر کليه تجهيزات فناوري اطلاعات و مخابراتي،صنعتي، تحقيقاتي، الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی، لوازم برقي خانگي، تجهيزات پزشکي و غيره مي باشند.

آزمایشگاه های سازگاری
آزمایشگاه EMP-Tronic کشور سوئد (آزمایشگاه های سازگاری)

 

  • آزمایشگاه نرخ جذب ویژه (SAR)

انرژی الکترومغناطيسی ناشی از تشعشعات دستگاه‌های راديويی توسط بافت‌های بدن قابل جذب بوده و در صورتی که مقدار آن از حدود معينی فراتر رود ممکن است موجبات وارد آمدن صدمات جدی بر بافت‌های در معرض تشعشع شود. اين مسأله در مورد کاربران دائمی اين سيستم‌ها بسيار حادتر است.

 از اين رو تعيين دقيق ميدان‌های الکترومغناطيسی در محيط و حدود انرژی الکترومغناطيسی جذب شده مجاز در بافت زنده و روش اندازه‌گيری نرخ جذب ويژه (SAR) کليه دستگاه‌های راديويی ثابت و متحرک و سايرسيستم‌های الکترومغناطيسی که ممکن است در مجاورت بدن انسان به کار گرفته شوند، ضرورت پيدا می‌کند.

  در اين راستا مسأله بهداشت الکترومغناطيسی از اهميت ويژه‌ای برخوردار می‌شود.

مسأله بهداشت الکترومغناطيسی شاخه‌ای از دانش است که به بررسی ميزان تشعشع مجاز و استانداردهای مربوط به سلامت شهروندان در محيط‌های مملو از امواج الکترومغناطيسی می‌پردازد.

يک مثال روزمره از مکانيزم اثر امواج الکترومغناطيسی بر بافت‌های زنده، گرم شدن بافت‌های مغز بر اثر صحبت مداوم با تلفن همراه است. به دليل اهميت امر و درگيری اکثر آحاد جامعه با اين مکانيزم، لازم است اقدام به احداث آزمايشگاه تحقيقاتی و تاييد نمونه SAR و خريد تجهيزات اندازه‌گيری نرخ جذب ويژه بافت‌ها یا نسانی در معرض تابش امواج تلفن همراه نمود.

SAR

SAR مخفف (Specific Absorption Ratio) به معنی نرخ جذب ويژه است که بيانگر ميزان انرژی جذب شده توسط بافت برحسب وات بر کيلوگرم است. استانداردهای موجود يک بيشينه برای SAR بافت‌های مختلف انسان قائل شده‌اند که تجاوز از اين بيشينه می‌تواند برای بافت مورد نظر بسيار خطرناک باشد.

در آزمايشگاه SAR با استفاده از يک ربات پيشرفته، انواع فانتوم‌ها و مايع‌های شبيه‌ساز می‌توان SAR ناشی از انواع تشعشع‌گرهای امواج الکترومغناطيسی به خصوص دستگاه تلفن همراه را بر انواع بافت‌های انسانی اندازه‌گيری و با استانداردهای موجود تطبيق داد.برای اندازه‌گيری SAR ناشی از گوشی تلفن همراه يک سيستم شبيه‌ساز BTS جهت برقراری ارتباط دائم و مستمر با گوشی لازم است.

آزمایشگاه های سازگاری

آزمایشگاه SAR– موسسه تحقیقاتی SAR آلمان

آزمایشگاه های سازگاری