Quality Assessment Laboratory

آزمایشگاه سنجش کیفیت در این آزمایشگاه کیفیت سیستم ها و اداوت مخابراتی از نظر کیفیت محیطی، ایمنی و مکانیکی تحت تست قرار می گیرد.

الزامات استانداردهای ایمنی با هدف حفاظت افراد و همچنین حفاظت محیط اطراف دستگاه تهیه شده است. شناخت اصول ایمنی برای طراحی و ساخت دستگاه های ایمنی بسیار ضروری است.

رعایت استاندارد های ایمنی جهت جلوگیری از آسیب یا صدمه ناشی از خطرات شوکالکتریکی،  مخاطراتانرژی، آتشسوزی،مخاطرات مکانیکی و حرارتی، مخاطرات تشعشع یوشیمیایی است.

برای یک سیستم دو گونه شرایط محیطی مختلف تعریف می شود. یکی شرایطی که باید دستگاه باید در آن سالم بماند و گونه دوم شرایطی است، که در آن دستگاه باید عملکرد صحیحی داشته باشد.

بنابراین هر دوی این شرایط در چنبر های محیطی که دما، فشار و رطوبت را به صورت کنترل شده تغییر می دهند تست می شود. پارامترهای مکانیکی نیز بسته به اهمیت و کارکرد دستگاه تعیین می شود.

این تست ها عمدتا شامل مقاومت در برابر لرزه، شوک شده اما بسته به نیاز ها و شرایط کاری، ممکن است تست های دیگری نیز نیاز شود.

ارزیابی کیفی

ارزیابی کیفیت (QA) ارزیابی نتایج بدست آمده در آزمایشگاه با استفاده از استانداردهای شناخته شده و پانل های مهارت به منظور اعتبارسنجی برنامه های کنترل کیفیت و تضمین کیفیت است. ارزیابی کیفیت می تواند داخلی باشد ، جایی که کارکنان آزمایشگاه آزمایشات راستی آزمایی را انجام می دهند ، یا ارزیابی کیفیت خارجی (EQA) ، جایی که یک آژانس خارج از آزمایشگاه وظیفه بررسی عملکرد آزمایشگاه را دارد. این گام مهمی در موارد ضروری سیستم کیفیت 12 مرحله ای است که در اینجا بحث شده و موفقیت آن منعکس کننده اثربخشی مدیریت کیفیت است. همچنین بر اساس تشخیص سازگاری آزمایشگاه توسط گروه های خارجی را ایجاد می کند.

آزمایشگاه سنجش کیفیت Quality Assessment Laboratory
آزمایشگاه سنجش کیفیت Quality Assessment Laboratory

 

آزمایشگاه سنجش کیفیت، موسسه کنترل کیفیت بوداپست