آزمایشگاه های آموزشی/تحقیقاتی


آزمایشگاه های آموزشی/تحقیقاتی

آزمایشگاه تحقیقاتی با توجه به روند رو به گسترش فعالیت های مرتبط با علوم و صنایع مخابراتی؛ لزوم پرداختن به تحقیقات زیربنایی در این گرایش خاص، بیش از پیش در کشور احساس می گردد. آزمایشگاه‌های متنوع آموزشی/تحقیقاتی، در راستای جوابگویی به این نیاز روز کشور، توسط شرکت فاتحین صنعت شریف با در نظر گرفتن نیازمندیهای مجموعه‌ها تأسیس و راه اندازی میگردد. همچنین بکارگیری تکنولوژی روز دغدغة پزوهشگران و محققان کشور میباشد که این شرکت با بهره‌گیری از دفاتر برون مرزی خود این مشکل را نیز مرتفع نموده است.
پاره‌ایی از آزمایشگاه‌ها قابل اجرا به شرح ذیل میباشد:

        • آزمایشگاه تخصصی مهندسی مخابرات با گرایش میدان
شامل : آزمایشگاه‌های آنتن، آزمایشگاه مایکروویو، آزمایشگاه ماهواره ، آزمایشگاه انتشار امواج

       • آزمایشگاه‌های تخصصی مهندسی مخابرات با گرایش سیستم
شامل : آزمایشگاه‌های‌ مخابرات آنالوگ، مخابرات دیجیتال، مخابرات پیشرفته

       • آزمایشگاه آنتن آزمایشگاه‌های آنتن با روش‌های میدان دور و نزدیک
شامل: آزمایشگاه آنتن،آزمایشگاه‌های سطح مقطع (RCS) ،آزمایشگاه Radome ،آزمایشگاه SAR

       • آزمایشگاه‌های سازگاری الکترومغناطیسی EMC
در گستره‌ی فرکانسی وسیع، در ابعاد و اندازه‌های متنوع و با کیفیت، دقت و حساسیت‌های متناسب با کاربری‌های آموزشی، تحقیقاتی

       • تجهیز آزمایشگاه‌های مخابرات و الکترونیک

آزمایشگاه های آموزشی/تحقیقاتی