استانداردها ی EMC

لیست زیر، شامل برخی استانداردها از ارگان هایی همچون CISPR، IEC، ISO و FCC می باشد که به معرفی هر کدام خواهیم پرداخت.

ANSI

عنوان استانداردها شماره سند
روش های اندازه گیری نویز رادیویی تابشی از دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی ولتاژ پایین در بازه فرکانسی 9kHz الی 40kHz   C63.4

IEC

عنوان استانداردها شماره سند
لغت نامه بین المللی الکتروتکنیکال. فصل 161: سازگاری الکترومغناطیسی IEC 60050-161  
تکنیک های تست ولتاژ بالا. قسمت 1: تعریف های کلی و خواسته های تست IEC 60060-1
تکنیک های تست ولتاژ بالا. قسمت 2: سیستم های اندازه گیری IEC 60060-2
تکنیک های تست ولتاژ بالا. قسمت 3: تعریف‌ها و الزامات برای تست درمحل IEC 60060-3
الکتروآکوستیک-کمک هایی برای شنوایی- قسمت 13: سازگاری الکترومغناطیسی IEC 60118-13
رله‌های اندازه‌گیری وتجهیزات حفاظتی-قسمت 26:خواسته‌های سازگاری الکترومغناطیسی IEC 60255-26
نصب دستگاه های الکتریکی ولتاژ پایین-قسمت 4-44: حفاظت برای ایمنی-حفاظت علیه اختلال های ولتاژی و الکترومغناطیسی IEC 60364-4-44
حالت گذرا، پالس ها و شکل موج های مرتبط- عبارت ها، تعریف ها و الگوریتم ها IEC 60469
نصب دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی در کشتی‌ها-سازگاری الکترومغناطیسی-کشتی‌هایی با تنه فلزی IEC 60533
تجهیزات الکتریکی پزشکی-قسمت 1-2: خواسته های کلی برای ایمنی بیشتر و عملکرد مناسب-استاندارد تضمین کننده: اختلالات الکترومغناطیسی-خواسته ها و تست ها IEC 60601-1-2
تجهیزات الکتریکی پزشکی-قسمت 2-2: خواسته های اصلی برای ایمنی و عملکرد مناسب لوازم و تجهیزات فرکانس بالای جراحی IEC 60601-2-2
تجهیزات الکتریکی پزشکی-قسمت 4-2: دستورالعمل و مفاد- ایمنی الکترومغناطیسی: عملکرد تجهیزات و سیستم های الکتریکی پزشکی IEC 60601-4-2
سیستم های توزیع کابلی برای تلویزیون و سیگنال های صوتی-قسمت 2: سازگاری الکترومغناطیسی تجهیزات IEC 60728-2  
سیستم های توزیع کابلی برای تلویزیون و سیگنال های صوتی-قسمت 12: سازگاری الکترومغناطیسی سیستم ها IEC 60728-12  
دستورالعمل روش‌های اندازه‌گیری حالت گذرای کوتاه‌مدت در خطوط سیگنال وتوان ولتاژ پایین IEC/TS 60816  
سیستم ها و تجهیزات کنترل از راه دور-قسمت 2: شرایط عملیاتی-قسمت 1: منبع تغذیه و سازگاری الکترومغناطیسی IEC 60870-2-1  
دستورالعمل‌های استفاده از خازن‌ها، مقاومت‌ها، سلف‌ها و فیلترها جهت کاهش تداخل‌های الکترومغناطیسی IEC 60940  
تجهیزات جوشکاری-قسمت 10: خواسته های سازگاری الکترومغناطیسی IEC 60974-10  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت1: عمومی-بخش 1:کاربرد و تفسیر تعریف‌ها و عبارات بنیادی IEC/TR 61000-1-1  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت1-2: عمومی- روش رسیدن به ایمنی عملی دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی با توجه به پدیده الکترومغناطیسی IEC/TS 61000-1-2  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت1-3: عمومی-تاثیرHEMP بر روی سیستم‌ها و تجهیزات شهری IEC/TR 61000-1-3  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت1-4: عمومی- دلایل تاریخی محدودیت تابش های هارمونیکی تجهیزات در بازه فرکانسی پایین 2kHz IEC/TR 61000-1-4  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت1-5: عمومی-تاثیرات الکترومغناطیسی توان بالا بر سیستم های شهری

IEC/TR 61000-1-5  

سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت1-6: عمومی- دستورالعمل بدست آوردن خطای اندازه گیری IEC/TR 61000-1-6  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت1-7: عمومی-فاکتور توان در سیستم های تکفاز تحت شرایط غیرسینوسی IEC/TR 61000-1-7  
سازگاری الکترومغناطیسی- قسمت2: محیط-بخش1: توصیف محیط-محیط الکترومغناطیسی برای اختلالات رسانایی فرکانس پایین و سیگنالینگ در سیستم های منبع توان عمومی IEC/TR 61000-2-1  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت2-2: محیط-سطوح سازگاری برای اختلالات رسانایی فرکانس پایین و سگنالینگ در سیستم های منبع توان ولتاژ پایین عمومی IEC 61000-2-2  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت2: محیط-بخش3: توصیف محیط- پدیده تابش و رسانایی فرکانس مرتبط شبکه نشده IEC/TR 61000-2-3  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت2-4:محیط-سطوح سازگاری در محیط های صنعتی برای اختلالات رسانایی فرکانس پایین IEC 61000-2-4  
سازگاری الکترومغناطیس-قسمت2: محیط-بخش5: تقسیم بندی محیط های الکترومغناطیسی. انتشارات EMC پایه IEC/TR 61000-2-5  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت2: محیط-بخش6: دستیابی به سطوح تابش در منابع توان محیط های صنعتی به عنوان اختلالات رسانایی فرکانس پایین IEC/TR 61000-2-6  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت2: محیط-بخش7: میدان مغناطیسی فرکانس پایین در محیط های مختلف IEC/TR 61000-2-7  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت2-8: محیط-افت ولتاژ و وقفه کوتاه مدت در سیستم های منبع توان برق عمومی با نتایج آماری اندازه گیری شده

IEC/TR 61000-2-8  

سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت2: محیط-بخش9: مشخصات محیط HEMP-اختلال تابشی.  EMCپایه IEC 61000-2-9  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت2-10:محیط-مشخصات محیط HEMP-اختلال رسانایی IEC 61000-2-10  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت2-11:محیط-دسته بندی محیط های HEMP IEC 61000-2-11  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت2-12: محیط-سطوح سازگاری برای اختلالات رسانایی فرکانس پایین و سیگنالینگ در سیستم های منابع توان ولتاژ متوسط عمومی IEC 61000-2-12  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت2-13:محیط-محیط های الکترومغناطیسی توان بالا(HPEM)-تابشی و رسانایی IEC/TR 61000-2-13  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت2-14:محیط-ولتاژ بیش از حد در شبکه های توزیع برق عمومی IEC/TR 61000-2-14  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت3-2:محدودیت ها- محدودیت ها برای جریان هارمونیکی (جریان ورودی دستگاه <16 آمپر در هر فاز) IEC 61000-3-2  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت3-3:محدودیت ها- محدودیت تغییرات ولتاژ، نوسان ولتاژ در سیستم های منبع توان ولتاژ پایین عمومی، برای دستگاه هایی با جریان نامی کمتر از 16 آمپر در هر فاز IEC 61000-3-3  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت3-4:محدودیت ها-محدودیت جریان هارمونیکی در سیستم های منبع توان ولتاژ پایین برای تجهیزات با جریان نامی بیش از 16آمپر IEC/TR 61000-3-4  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت3:محدودیت ها-بخش5:محدودیت نوسانات ولتاژ در سیستم های منبع توان ولتاژ پایین برای تجهیزات با جریان نامی بیش از 16آمپر IEC/TR 61000-3-5  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت3:محدودیت ها-بخش6: ارزیابی محدوده انتشار برای بارهای منحرف شده در سیستم های منبع توان ولتاژ متوسط(MV) و ولتاژ بالا(HV)-انتشارات EMC پایه IEC/TR 61000-3-6  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت3:محدودیت ها-بخش7: ارزیابی محدوده انتشار برای بارهای نوسانی در سیستم های منبع توان ولتاژ متوسط(MV) و ولتاژ بالا(HV)-انتشارات EMC پایه IEC/TR 61000-3-7
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت3: محدودیت ها-بخش8: سیگنالینگ در تجهیزات الکتریکی ولتاژ پایین-سطوح تابشی، باندهای فرکانسی و سطوح اختلال الکترومغناطیسی

IEC 61000-3-8  

سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت3-11: محدودیت ها-محدوده تغییرات ولتاژ، نوسانات ولتاژ در سیستم های منبع توان عمومی ولتاژ پایین- تجهیزات با جریان نامی کمتر از 75 آمپر و مربوط به ارتباط مشروط IEC 61000-3-11  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت3-12:محدودیت ها-محدودیت ها برای جریان هارمونیکی تولید شده توسط تجهیزات متصل به سیستم های ولتاژ پایین عمومی با جریان ورودی بین 16 الی 75 آمپر در هر فاز IEC 61000-3-12  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت3-13:محدودیت ها-ارزیابی محدودیت های تابشی برای اتصال تاسیسات نامتعادل به سیستم های منبع توان MV، HV و EHV (ولتاژ به شدت بالا) IEC/TR 61000-3-13  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت3-14: ارزیابی محدودیت های تابشی برای هارمونیک ها، اینتر هارمونیک، نوسانات ولتاژ و بی تعادلی برای اتصال تاسیسات توزیع برق به سیستم های منبع توان LV(ولتاژ پایین) IEC/TR 61000-3-14  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت3-15: محدودیت ها-ارزیابی ایمنی الکترومغناطیسی فرکانس پایین و الزامات تابشی برای سیستم های مولد پراکنده در شبکه LV IEC/TR 61000-3-15  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-1: تکنیک های اندازه گیری و تست-مروری بر سری IEC 61000-4 IEC TR 61000-4-1
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-2: تکنیک های اندازه گیری و تست-تست ایمنی تخلیه الکترواستاتیک IEC 61000-4-2
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-3: تکنیک های اندازه گیری و تست-تابش، فرکانس رادیویی، تست ایمنی میدان الکترومغناطیس IEC 61000-4-3
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-4: تکنیک های اندازه گیری و تست-گذر سریع الکتریکی/تست ایمنی IEC 61000-4-4
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-5: تکنیک های اندازه گیری و تست-تست ایمنی موج IEC 61000-4-5
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-6: تکنیک های اندازه گیری و تست-ایمنی در مقابل اختلالات رسانایی-القا شده توسط میدان های فرکانس رادیویی

IEC 61000-4-6

سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-7: تکنیک های اندازه گیری و تست-دستورالعمل عمومی برای اندازه گیری هارمونیک ها و اینتر هارمونیک، برای سیستم های منبع توان و تجهیزات متصل شده به آنها IEC 61000-4-7
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-8: تکنیک های اندازه گیری و تست-تست ایمنی میدان مغناطیسی فرکانس قدرت IEC 61000-4-8
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-9: تکنیک های اندازه گیری و تست-تست ایمنی میدان مغناطیسی ضربه IEC 61000-4-9
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-10: تکنیک های اندازه گیری و تست-تست ایمنی میدان مغناطیسی نوسانی میرا شونده IEC 61000-4-10
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-11: تکنیک های اندازه گیری و تست-تست ایمنی کاهش ناگهانی ولتاژ، وقفه کوتاه مدت و تغییرات ولتاژ IEC 61000-4-11
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-12: تکنیک های اندازه گیری و تست-تست ایمنی موج حلقه ای IEC 61000-4-12
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-13: تکنیک های اندازه گیری و تست-هارمونیک و اینتر هارمونیک شامل سیگنالینگ اصلی در پورت توان ac، تست ایمنی فرکانس پایین IEC 61000-4-13
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-14: تکنیک های اندازه گیری و تست- تست ایمنی نوسان ولتاژ IEC 61000-4-14
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت1: تکنیک های اندازه گیری و تست-بخش15: نوسان سنج-مشخصات طراحی و عملیاتی IEC 61000-4-15
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-16: تکنیک های اندازه گیری و تست-تست ایمنی رسانایی، اختلالات حالت مشترک در بازه فرکانسی 0 الی 150 کیلوهرتز IEC 61000-4-16
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-17: تکنیک های اندازه گیری و تست- IEC 61000-4-17
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-18: تکنیک های اندازه گیری و تست-تست ایمنی نوسان بر روی پورت ورودی توان DC IEC 61000-4-18
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-19: تکنیک های اندازه گیری و تست-تست ایمنی موج نوسانی میرا شونده IEC 61000-4-19
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-20: تکنیک های اندازه گیری و تست-تست ایمنی رسانایی، اختلالات حالت تفاضلی و سیگنالینگ در بازه فرکانسی kHz2 الی kHz150 در پورت توان ac IEC 61000-4-20
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-21: تکنیک های اندازه گیری و تست-تست ایمنی و تابش در موجبر های TEM IEC 61000-4-21
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-22: تکنیک های اندازه گیری و تست-روش های تست محفظه ارتعاشی IEC 61000-4-22
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-23: تکنیک های اندازه گیری و تست-اندازه گیری های تابش ها و ایمنی در اتاق های ضد اکو (FARs)

IEC 61000-4-23

سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-24: تکنیک های اندازه گیری و تست-روش های تست دستگاه های حفاظتی برای HEMP و دیگر اختلالات تابشی IEC 61000-4-24
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-25: تکنیک های اندازه گیری و تست-روش های تست ایمنی برای دستگاه های حفاظتی برای اختلالات رسانایی HEMP IEC 61000-4-25
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-26: تکنیک های اندازه گیری و تست-روش های تست ایمنی HEMP برای تجهیزات و سیستم ها IEC 61000-4-26
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-27: تکنیک های اندازه گیری و تست-غیر تعادلی، تست ایمنی IEC 61000-4-27
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-28: تکنیک های اندازه گیری و تست-تغییرات فرکانس قدرت، تست ایمنی IEC 61000-4-28
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-29: تکنیک های اندازه گیری و تست-تست ایمنی افت ناگهانی ولتاژ، وقفه کوچک و تغییرات ولتاژ بر روی پورت ورودی توان DC IEC 61000-4-29  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-30: تکنیک های اندازه گیری و تست-روش های اندازه گیری کیفیت توان IEC 61000-4-30  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-31: تکنیک های اندازه گیری و تست-تست ایمنی اختلالات رسانایی پهن باند پورت های اصلی AC IEC 61000-4-31  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-32: تکنیک های اندازه گیری و تست- خلاصه ای از شبیه ساز پالس الکترومغناطیسی با دامنه زیاد(HEMP) IEC/TR 61000-4-32  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-33: تکنیک های اندازه گیری و تست-روش های اندازه گیری برای پارامترهای حالت گذرای توان بالا IEC 61000-4-33  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-34: تکنیک های اندازه گیری و تست-تست های ایمنی افت ناگهانی ولتاژ، وقفه کوتاه و تغییرات ولتاژ برای دستگاه هایی با جریان ورودی بیش از 16 آمپر در هر فاز IEC 61000-4-34  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-35: تکنیک های اندازه گیری و تست-خلاصه ای از شبیه ساز HPEM IEC TR 61000-4-35  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-36: تکنیک های اندازه گیری و تست- روش های تست ایمنی IEMI برای دستگاه ها و سیستم ها استانداردها IEC TR 61000-4-36  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-37: تکنیک های اندازه گیری و تست-پروتکل کالیبراسیون و صحت سنجی برای دستگاه های تست سازگاری خروجی های هارمونیکی

IEC TR 61000-4-37  

سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4-38: تکنیک های اندازه گیری و تست-پروتکل تست، صحت سنجی و کالیبراسیون برای دستگاه های تست نوسان ولتاژ استانداردها IEC TR 61000-4-38  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت5: راهنمای نصب-بخش1: ملاحظات کلی-انتشارات EMC پایه IEC/TR 61000-5-1  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت5: راهنمای نصب-بخش2: سیم کشی و نصب سیم ارت IEC/TR 61000-5-2  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت5-3: راهنمای نصب- مفاهیم حفاظت HEMP IEC/TR 61000-5-3  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت5: راهنمای نصب-بخش4:ایمنی برای HEMP-مشخصات دستگاه های حفاظتی در برابر اختلالات تابشی HEMP. انتشارات EMC پایه IEC/TR 61000-5-4  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت5: راهنمای نصب-بخش5: مشخصات دستگاه های حفاظتی برای اختلالات رسانایی HEMP. انتشارات EMC پایه استانداردها IEC 61000-5-5  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت5-6: راهنمای نصب- کاهش تاثیرات امواج الکترومغناطیس خارجی IEC/TR 61000-5-6  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت5-7: راهنمای نصب-درجه حفاظت بسته بندی و جعبه دستگاه در برابر اختلالات الکترومغناطیسی IEC 61000-5-7  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت5-8: راهنمای نصب-روش های حفاظت HEMP برای ساختارهای توزیع شده IEC 61000-5-8  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت5-9: راهنمای نصب-ارزیابی سطح حساسیت سیستم به HEMP و HPEM IEC 61000-5-9  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت6-1: استاندارد عمومی-استاندارد ایمنی برای محیط های مسکونی، تجاری و نیمه صنعتی

IEC 61000-6-1  

سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت6-1: استاندارد عمومی-استاندارد ایمنی برای محیط های صنعتی IEC 61000-6-2  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت6-1: استاندارد عمومی-استاندارد تابشی برای محیط های مسکونی، تجاری و نیمه صنعتی استانداردها IEC 61000-6-3  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت6-1: استاندارد عمومی-استاندارد تابشی برای محیط های صنعتی IEC 61000-6-4  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت6-1: استاندارد عمومی-ایمنی برای محیط های ایستگاه های توان IEC 61000-6-5  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت6-1: استاندارد عمومی-ایمنی HEMP برای تجهیزات داخلی IEC 61000-6-6  
سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت6-1: استاندارد عمومی-الزامات ایمنی برای تجهیزاتی که باید در سیستم های حساس به ایمنی در محیط های صنعتی کار کنند. IEC 61000-6-7  
تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری، کنترل و کاربرد آزمایشگاهی-الزامات EMC-قسمت1: الزامات کلی IEC 61326-1  
تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری، کنترل و کاربرد آزمایشگاهی-الزامات EMC-قسمت2-1:الزامات اختصاصی-تنظیمات تست، شرایط عملیاتی و معیار کارایی برای تجهیزات اندازه گیری و تست حساس برای کاربردهای EMC حفاظت نشده IEC 61326-2-1  
تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری، کنترل و کاربرد آزمایشگاهی-الزامات EMC-قسمت2-2:الزامات اختصاصی:تنظیمات تست، شرایط عملیاتی و معیار کارایی برای تجهیزات مانیتورینگ، اندازه گیری و تست قابل حمل که در سیستم های توزیع ولتاژ پایین استفاده می شوند. IEC 61326-2-2  
تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری، کنترل و کاربرد آزمایشگاهی-الزامات EMC-قسمت2-3:الزامات اختصاصی-تنظیمات تست، شرایط عملیاتی و معیار کارایی برای فرستنده-گیرنده های تجمیع شده یا تهویه سیگنال از راه دور IEC 61326-2-3  
تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری، کنترل و کاربرد آزمایشگاهی-الزامات EMC-قسمت2-4:الزامات اختصاصی-تنظیمات تست، شرایط عملیاتی و معیار کارایی برای دستگاه های مانیتورینگ عایق بندی طبق IEC 61557-8 و تجهیزات عایق بندی محل اشتباه طبق IEC 61557-9 استانداردها IEC 61326-2-4  
تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری، کنترل و کاربرد آزمایشگاهی-الزامات EMC-قسمت2-5:الزامت اختصاصی-تنظیمات تست، شرایط عملیاتی و معیار کارایی برای دستگاه هایی با رابط طبق IEC 61784-1 IEC 61326-2-5  
تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری، کنترل و کاربرد آزمایشگاهی-الزامات EMC-قسمت2-6:الزامات اختصاصی-تجهیزات پزشکی آزمایشگاه های تشخیصی (IVD) IEC 61326-2-6  
تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری، کنترل و کاربرد آزمایشگاهی-الزامات EMC-قسمت3-1:الزامات ایمنی برای سیستم های حساس به امینی و تجهیزاتی که در حالت حساس به ایمنی به کار برده می شوند-کاربردهای عمومی صنعتی

IEC 61326-3-1  

تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری، کنترل و کاربرد آزمایشگاهی-الزامات EMC-قسمت3-2:الزامات ایمنی برای سیستم های حساس به ایمنی و تجهیزاتی که در حالت حساس به ایمنی به کار برده می شوند-کاربردهای صنعتی در محیط الکترومغناطیسی خاص IEC 61326-3-2  
الکترواستاتیک-قسمت3-1: روش هایی برای شبیه سازی اثرات الکترواستاتیک-شکل موج های تست تخلیه الکترواستاتیک مدل بدن انسان(HBM) استانداردها IEC 61340-3-1  
فیوز محافظتی جریان(RCD) برای مصارف خانگی و کاربردهای مشابه-سازگاری الکترومغناطیسی IEC 61543  
سیستم درایو توان الکتریکی با سرعت قابل تنظیم-قسمت3: الزامات EMC و روش های تست خاص IEC 61800-3  
مدارات مجتمع-اندازه گیری انتشارات الکترومغناطیسی، از 150kHz الی 1GHz-قسمت1:تعریف ها و حالت های کلی IEC 61967-1
سیستم های توان وقفه ناپذیر(UPS)-قسمت2: الزامات سازگاری الکترومغناطیسی IEC 62040-2
ترانسفورماتور های توان، واحدهای منبع توان، راکتورها و محصول های مشابه-الزامات   EMC IEC 62041
روش های تست کابل ارتباطی فلزی-قسمت4-0:سازگاری الکترومغناطیسی(EMC)-رابطه میان امپدانس انتقال سطح و اتلاف ایزوله شدگی (screening attenuation)، محدودیت های پیشنهادی IEC 62153-4-0
روش های تست کابل ارتباطی فلزی-قسمت4-1:سازگاری الکترومغناطیسی(EMC)-مقدمه ای بر اندازه گیری ایزوله شدگی الکترومغناطیسی استانداردها IEC 62153-4-1
روش های تست کابل ارتباطی فلزی-قسمت4-2:سازگاری الکترومغناطیسی(EMC)-اتلاف ایزوله شدگی و تزویج-روش گیره تزریقی IEC 62153-4-2
روش های تست کابل ارتباطی فلزی-قسمت4-3:سازگاری الکترومغناطیسی(EMC)-امپدانس انتقالی سطحی-روش سه محوره IEC 62153-4-3
روش های تست کابل ارتباطی فلزی-قسمت4-4:سازگاری الکترومغناطیسی(EMC)-روش تست اندازه گیری اتلاف ایزوله شدگی برای فرکانس بیشتر از 3GHz، روش سه محوره IEC 62153-4-4
روش های تست کابل ارتباطی فلزی-قسمت4-5:سازگاری الکترومغناطیسی(EMC)- اتلاف تزویج و ایزوله شدگی-روش گیره تزریقی IEC 62153-4-5
روش های تست کابل ارتباطی فلزی-قسمت4-6:سازگاری الکترومغناطیسی(EMC)-امپدانس انتقالی سطحی-روش تزریق خط استانداردها IEC 62153-4-6
روش های تست کابل ارتباطی فلزی-قسمت4-7:سازگاری الکترومغناطیسی(EMC)-روش تست اندازه گیری امپدانس انتقالی ZT و اتلاف ایزوله شدگی aS یا اتلاف تزویج aC کانکتور و اتصالات بالای 3GHz-تیوب سه محوره در روش تیوب

IEC 62153-4-7

روش های تست کابل ارتباطی فلزی-قسمت4-8:سازگاری الکترومغناطیسی(EMC)-ادمیتانس تزویج خازنی IEC 62153-4-8
روش های تست کابل ارتباطی فلزی-قسمت4-9:سازگاری الکترومغناطیسی(EMC)-اتلاف تزویج کابل های بالانس ایزوله شده، روش سه محوره استانداردها IEC 62153-4-9
روش های تست کابل ارتباطی فلزی-قسمت4-10:سازگاری الکترومغناطیسی(EMC)-امپدانس انتقالی و اتلاف ایزوله شدگی خط تغذیه و درزبند الکترومغناطیسی (EM gasket) روش تست دو کواکسه IEC 62153-4-10
روش های تست کابل ارتباطی فلزی-قسمت4-11:سازگاری الکترومغناطیسی(EMC)-امپدانس انتقالی و اتلاف ایزوله شدگی کابل پچ،اتصالات کابل کواکسیال- روش گیره تزریقی IEC 62153-4-11
روش های تست کابل ارتباطی فلزی-قسمت4-12:سازگاری الکترومغناطیسی(EMC)-اتلاف تزویج و ایزوله‌شدگی تجهیزات متصل-روش گیره تزریقی IEC 62153-4-12
روش های تست کابل ارتباطی فلزی-قسمت4-13:سازگاری الکترومغناطیسی(EMC)-اتلاف تزویج لینک‌ها و کانال‌ها (شرایط آزمایشگاهی)-روش گیره تزریقی IEC 62153-4-13
روش های تست کابل ارتباطی فلزی-قسمت4-14:سازگاری الکترومغناطیسی(EMC)-اتلاف تزویج مونتاژ‌های کابل (شرایط محیطی) – روش گیره تزریقی IEC 62153-4-14
روش های تست کابل ارتباطی فلزی-قسمت4-15:سازگاری الکترومغناطیسی(EMC)-روش تست برای اندازه‌گیری امپدانس انتقالی و اتلاف ایزوله‌شدگی-یا اتلاف تزویج با سلول سه محوره IEC 62153-4-15  
کاربردهای راه‌آهن-سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت ا: کلیات استانداردها IEC 62236-1
کاربردهای راه‌آهن-سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت 2:تعششات کل سیستم راه‌آهن به خارج از آن IEC 62236-2
کاربردهای راه‌آهن-سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت3-1:ماشین آلات ریلی-قطار و تمامی تجهیزات IEC 62236-3-1
کاربردهای راه‌آهن-سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت3-2:ماشین آلات ریلی-ماشین آلات IEC 62236-3-2
کاربردهای راه‌آهن-سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت4:تابش و امنیت سیگنالینگ مخابراتی ماشین آلات استانداردها

IEC 62236-4

کاربردهای راه‌آهن-سازگاری الکترومغناطیسی-قسمت5:تابش و امنیت منابع تغذیه ثابت و ماشین آلات IEC 62236-5
حفاظت در برابر صاعقه-قسمت 1: اصول کلی IEC 62305-1
حفاظت در برابر صاعقه-قسمت 2: مدیریت ریسک IEC 62305-2
حفاظت در برابر صاعقه-قسمت 3: آسیب‌ فیزیکی به سازه‌ها و خطرات جانی IEC 62305-3
حفاظت در برابر صاعقه-قسمت4: سیستم‌های الکتریکی و الکترونیکی درون سازه‌ها IEC 62305-4
سیستم انتقال استاتیک (STS)-قسمت 2: الزامات سازگاری الکترومغناطیسی IEC 62310-2
تجهیزات الکتریکی نصب‌شده در کشتی‌ها-سازگاری الکترومغناطیسی-بهینه‌سازی کابل‌کشی روی کشتی‌ها-روش تست طول سیم‌کشی استانداردها IEC/TR 62482  

CISPR

عنوان استانداردها شماره سند
تجهیزات فرکانس رادیویی صنعتی، عملی و پزشکی (ISM)- مشخصه اختلال الکترومغناطیسی-محدودیت‌ها و روش‌های اندازه‌گیری CISPR 11
وسایل نقلیه، قایق‌ها و موتور‌های احتراق داخلی-مشخصه اختلال رادیویی-محدودیت‌ها و روش‌های اندازه‌گیری برای حفاظت از گیرنده‌های خارج بورد استانداردها CISPR 12
گیرنده‌های صوتی و تلویزیون و تجهیزات مربوطه-مشخصه اختلال رادیویی-محدودیت‌ها و روش‌های اندازه‌گیری CISPR 13
سازگاری الکترومغناطیسی-الزامات برای تجهیزات خانه‌داری، ابزارات الکتریکی و وسایل مشابه-قسمت 1: تابش CISPR 14-1
سازگاری الکترومغناطیسی-الزامات برای تجهیزات خانه‌داری، ابزارات الکتریکی و وسایل مشابه-قسمت2: ایمنی-استاندارد محصولات هم‌خانواده CISPR 14-2
محدودیت‌ها و روش‌هایاندازه‌گیری مشخصات اختلال رادیویی لامپ برقی و تجهیزات مشابه CISPR 15
مشخصات برای اختلال رادیویی و وسایل اندازه‌گیری ایمنی و روش‌ها-قسمت 1-1:اختلال رادیویی و وسایل اندازه‌گیری ایمنی-وسایل اندازه‌گیری استانداردها CISPR 16-1-1
مشخصات برای اختلال رادیویی و وسایل اندازه‌گیری ایمنی و روش‌ها-قسمت 1-2: اختلال رادیویی و وسایل اندازه‌گیری ایمنی-دستگاه‌های تزویجی برای اندازه‌گیری اختلال رسانایی CISPR 16-1-2
مشخصات برای اختلال رادیویی و وسایل اندازه‌گیری ایمنی و روش‌ها-قسمت 1-3: اختلال رادیویی و وسایل اندازه‌گیری ایمنی-تجهیزات کمکی-اختلال توان

CISPR 16-1-3

مشخصات برای اختلال رادیویی و وسایل اندازه‌گیری ایمنی و روش‌ها-قسمت 1-4: اختلال رادیویی و وسایل اندازه‌گیری ایمنی-آنتن‌ها و محل‌های تست برای اندازه‌گیری اختلال تشعشعی استانداردها CISPR 16-1-4
مشخصات برای اختلال رادیویی و وسایل اندازه‌گیری ایمنی و روش‌ها-قسمت 1-5: اختلال رادیویی و وسایل اندازه‌گیری ایمنی-محل‌های کالیبراسیون آنتن و محل‌های تست مرجع برای 5MHz الی 18GHz CISPR 16-1-5
مشخصات برای اختلال رادیویی و وسایل اندازه‌گیری ایمنی و روش‌ها-قسمت 1-6: اختلال رادیویی و وسایل اندازه‌گیری ایمنی-کالیبراسیون آنتن EMC CISPR 16-1-6
مشخصات برای اختلال رادیویی و وسایل اندازه‌گیری ایمنی و روش‌ها-قسمت 2-1: روش‌های اندازه‌گیری اختلالات و ایمنی-اندازه‌گیری اختلال رسانایی CISPR 16-2-1
مشخصات برای اختلال رادیویی و وسایل اندازه‌گیری ایمنی و روش‌ها-قسمت 2-2: روش‌های اندازه‌گیری اختلالات و ایمنی -اندازه‌گیری توان اختلال CISPR 16-2-2
مشخصات برای اختلال رادیویی و وسایل اندازه‌گیری ایمنی و روش‌ها-قسمت 2-3: روش‌های اندازه‌گیری اختلالات و ایمنی -اندازه‌گیری اختلال تشعشعی CISPR 16-2-3
مشخصات برای اختلال رادیویی و وسایل اندازه‌گیری ایمنی و روش‌ها-قسمت 2-4: روش‌های اندازه‌گیری اختلالات و ایمنی-اندازه‌گیری‌های ایمنی استانداردها CISPR 16-2-4
مشخصات برای اختلال رادیویی و وسایل اندازه‌گیری ایمنی و روش‌ها-قسمت 2-5: اندازه‌گیری‌های درمحل برای اندازه‌گیری تابش‌های مختل‌کننده تولید شده توسط ساختارهای با ابعاد بزرگ

CISPR TR 16-2-5

مشخصات برای اختلال رادیویی و وسایل اندازه‌گیری ایمنی و روش‌ها-قسمت3: گزارش‌های تکنیکال CISPR CISPR 16-3
مشخصات برای اختلال رادیویی و وسایل اندازه‌گیری ایمنی و روش‌ها-قسمت4-1: خطاها، آمار و احتمال و مدل محدود-خطا در تست‌های EMC استانداردها CISPR 16-4-1
مشخصات برای اختلال رادیویی و وسایل اندازه‌گیری ایمنی و روش‌ها-قسمت4-2: عدم قطعیت‌ها، آمار و احتمال و مدل محدود-خطای دستگاه‌های اندازه‌گیری CISPR 16-4-2
مشخصات برای اختلال رادیویی و وسایل اندازه‌گیری ایمنی و روش‌ها-قسمت4-3: عدم قطعیت‌ها، آمار و احتمال و مدل محدود-ملاحظات آماری برای تخمین سازگاری الکترومغناطیسی محصولات تولید انبوه استانداردها CISPR 16-4-3
مشخصات برای اختلال رادیویی و وسایل اندازه‌گیری ایمنی و روش‌ها-قسمت4-4: عدم قطعیت‌ها، آمار و احتمال و مدل محدود-آمار و احتمال شکایت‌ها و مدلی برای محاسبه‌‌ی محدودیت‌های حفاظت از سرویس‌های رادیویی CISPR TR 16-4-4
مشخصات برای اختلال رادیویی و وسایل اندازه‌گیری ایمنی و روش‌ها-قسمت4-5: عدم قطعیت‌ها، آمار و احتمال و مدل محدود-شرایط برای استفاده از روش‌های تست جایگزین

CISPR TR 16-4-5

روش‌های اندازه‌گیری مشخصات سرکوب‌کنندگی فیلترهای غیرفعال EMC CISPR 17
مشخصات اختلال رادیویی خطوط انتقال توان و تجهیزات ولتاژ بالا-قسمت1: شرح موضوع CISPR TR 18-1
مشخصات اختلال رادیویی خطوط انتقال توان و تجهیزات ولتاژ بالا-قسمت2:روش‌های اندازه‌گیری و راه تشخیص محدودیت‌ها CISPR TR 18-2
مشخصات اختلال رادیویی خطوط انتقال توان و تجهیزات ولتاژ بالا-قسمت3: کد‌ تمرین برای حداقل کردن تولید نویز رادیویی CISPR TR 18-3
گیرنده‌های صوتی و تلویزیون و تجهیزات وابسته-مشخصات ایمنی-محدودیت‌ها و روش‌های اندازه‌گیری CISPR 20
تجهیزات IT (تکنولوژی اطلاعات)-مشخصات اختلال رادیویی-محدودیت‌ها و روش‌های اندازه‌گیری CISPR 22
تجهیزات IT (تکنولوژی اطلاعات)-مشخصات ایمنی-محدودیت‌ها و روش‌های اندازه‌گیری CISPR 24
وسایل نقلیه، قایق‌ها و موتور‌های احتراق داخلی-مشخصات اختلال رادیویی-محدودیت‌ها و روش‌های اندازه‌گیری برای حفاظت از گیرنده‌های خارج از محفظه CISPR 25
سازگاری الکترومغناطیسی تجهیزات چندرسانه‌ای-الزامات تابشی CISPR 32
سازگاری الکترومغناطیسی تجهیزات چندرسانه‌ای-الزامات ایمنی CISPR 35

استانداردها

ISO

عنوان استانداردها شماره سند
ماشین‌آلات حفاری زمین – سازگاری الکترومغناطیسی ISO 13766:2006

استانداردها

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *