شیلدینگ ۲

شیلدینگ قرار دادن پوشش اطراف گیرنده، جهت جلوگیری از تداخل نویز صافی نشده