شیلدینگ ۸

شیلدینگ تلفات جذبی با افزایش فرکانس و ضخامت پوشش