آزمون های استاندارد

خودرو : استفاده از مراجع زیر برای کاربرد استاندارد خودرو ها الزامی است. در خدمات آزمونهای استاندارد میتوان آزمونهای زیر را انجام داد.

 استاندارد ملی ایران ۶۹۲۴ ، خودرو-تایید نوع وسایل نقلیه موتوری و تریلرهای آن‌ها-مقررات و روش اجرایی

 

ادامه مطلب