جاذب مایکروویو

 

در زیر تجهیزات مربوط به بخش Microwave Absorber دیده می شود شما می توان

با کلیک بر روی هر کدام از آنها به کاتالوگ مربوط به آن دست یابید.

Microwave Absorber CV-NRL Microwave Absorber FS-NRL Microwave Absorber HHP-NRL
CV-NRL FS-NRL HHP-NRL
  Microwave Absorber VHP-NRL  
  VHP-NRL  

Microwave Absorber

جاذب مایکروویو