آزمایشگاه مایکروویو

 

در زیر تجهیزات مربوط به بخش Microwave Lab دیده می شود

شما می توان با کلیک بر روی هر کدام از آنها به کاتالوگ مربوط به آن دست یابید.

Microwave Lab T7.4.1Microwave Lab T7.4.2Microwave Lab T7.4.3
T7.4.1T7.4.2T7.4.3
Microwave Lab T7.4.4Microwave Lab T7.4.5Microwave Lab T7.4.6
T7.4.4T7.4.5T7.4.6
Microwave Lab T7.4.7Microwave Lab T7.4.8Microwave Lab T7.4.9
T7.4.7T7.4.8T7.4.9
Microwave Lab  ST2266Microwave Lab NV101AMicrowave Lab NV102
ST2266NV101ANV102
Microwave Lab NV103AMicrowave Lab  NV104Microwave Lab NV9000series
NV103ANV104NV9000series

Microwave Lab

آزمایشگاه مایکروویو